TELEMEDICUS.PLPROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW :.

INFORMACJA O PROGRAMIE
Programem mogą być objęte osoby przewlekle chore, wypisane ze szpitala po
zakończonym leczeniu, do dalszego leczenia i pielęgnacji w warunkach domowych w
szczególności:

• z rozpoznaniem stanu po udarze
• złamaniu głowy szyjki kości udowej lub innymi skomplikowanymi urazami
układu kostno-stawowego
• z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu, ograniczającymi sprawność
ruchową
• z przewlekłymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego
i oddechowego: (duszność wysiłkowa, spoczynkowa)
• z przewlekłymi schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego
• z przewlekłymi, trudno gojącymi się ranami
• wymagający pielęgnacji i utrzymania sprawności ruchowej podczas
kontynuowania leczenia onkologicznego
• w stanie śpiączki z własnym oddechem
• z przetokami zewnętrznymi
• czasowo unieruchomieni w wyniku urazów wielonarządowych np.:
po wypadkach komunikacyjnych itp.
Podstawą przyjęcia do programu jest:
 skierowanie od lekarza na druku stanowiącym załączniki nr 1
 potwierdzona przez lekarza ocena sprawności i samodzielności chorego
na druku stanowiącym załącznik nr 1a (zmodyfikowana skala Barthel)
uwaga!
do programu mogą być kwalifikowani chorzy, którzy w skali Barthel otrzymali sumę
0 – 60 punktów, nie więcej.
Chory uczestniczy w programie przez okres 6 tygodni
Pomocy choremu i rodzinie w ramach programu udzielają:
pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy
Czas realizacji programu: styczeń 2012 - grudzień 2013
Program jest bezpłatny, w całości finansowany z budżetu Miasta Wrocławia
Koordynator programu: Małgorzata Ostrowska tel. 605 447 232
Ekumeniczna Stacja Opieki we Wrocławiu