TELEMEDICUS.PLLekarz może otrzymać 700 zł za kasę fiskalną

Lekarz może uzyskać zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego za zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Wystarczy złożyć wniosek na piśmie do urzędu skarbowego i otrzymuje zwrot w/w kwoty z urzędu skarbowego.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, na przykład lekarze, mają prawo ubiegać się o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kas
rejestrujących.

Dolnośląski Urząd Skarbowy podał jakie dokumenty należy złożyć:
  • wniosek o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej,
  • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego dane serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy,
  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę,
  • informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu,
  • w przypadku przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - fotokopia świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym.
 
Dokumenty można przesłać do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu za pośrednictwem poczty  (ul. Żmigrodzka 141, 51-130 Wrocław) lub złożyć w Sali Obsługi Podatnika.

Jak podał DUS, w przypadku zasadności wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na zakup kasy rejestrującej podatnik powinien otrzymać zwrot kwoty w terminie 25 dni na rachunek bankowy podatnika.
W przypadku braku podstaw do zwrotu części poniesionych wydatków decyzja w sprawie odmowy zwrotu zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca,
a w szczególnych sytuacjach - nie później niż w przeciągu dwóch miesięcy.


Zapraszamy do skorzystania z usług licencjonowanego biura rachunkowego VATIN: www.vatin.pl