TELEMEDICUS.PLCzy lekarz może dostać zwrot pieniędzy za kasę fiskalną?

Lekarz, wykonujący czynności zwolnienione z VAT (usługi medyczne z ustawy są zwolnione z VAT), może złożyć wniosek o zwrot pieniędzy wydanych na zakup kasy rejestrującej.

Izba Skarbowa w Katowicach zamieściła na swoich stronach (http://www.isnet.katowice.pl) wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Zamieszczam poniżej tę informację.

 WNIOSEK O ZWROT KWOTY WYDATKOWANEJ NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ

 (dotyczy podatnika, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku – Dz. U. Z 2004r Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

 Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

 

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

 

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

 

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi;

 

5) kserokopię dobowego raportu fiskalnego (potwierdzającego rozpoczęcie pracy na kasie rejestrującej).