TELEMEDICUS.PL"Rz": Prywatne szpitale i przychodnie też mogą być zwolnione z podatku dochodowego

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może być samodzielnym podatnikiem CIT, jeśli będzie działał jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Dzięki temu jego wydatki na ochronę zdrowia pozostaną nieopodatkowane - pisze "Rzeczpospoilta".

Takie korzystne dla prywatnych zakładów opieki zdrowotnej stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 3 marca 2010 r. ((I SA/Łd 1150/09).  Wyrok jest jeszcze nieprawomocny.  Sąd uznał, że odrębnie od spółki założycielskiej: gospodarka finansowa, majątek lub przedmiot działania, a także odpowiedzialność NZOZ za szkody wyrządzone pacjentom powodują, że można uznać taki zakład za podatnika odrębnego od organu założycielskiego. Tym samym nie podzielił poglądu wyrażonego przez ministra finansów, że NZOZ takim podatnikiem nie może być.