TELEMEDICUS.PL1 odpowiedź [Ostatni wpis]
Katarzyna
Offline
Joined: 24/08/2009

Czy lekarz ma prawo pobierać opłatę za wykonanie kopii badań? Proszę o informację, czy istnieje jakaś górna granica tych opłat - czy 1 zł za jedną kartkę ksero jest dopuszczalne?

Anonim
Pobieranie opłat za kopie badań lekarskich

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:
•jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,według stanu na czerwiec 2009 r. nie może przekroczyć kwoty 6,37 zł,
•jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, według stanu na czerwiec 2009 r. nie może przekroczyć kwoty 0,64 zł,
•sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, według stanu na czerwiec 2009 r. nie może przekroczyć kwoty 6,37 zł.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (czyli w siedzibie szpitala lub przychodni zdrowia).
Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Źródło:http://www.telemedicus.pl/content/czy-pacjent-mo%C5%BCe-%C5%BC%C4%85da%C4%87-od-lekarza-wydania-kopii-bada%C5%84-i-ile-kosztuje