TELEMEDICUS.PL4 odpowiedzi [Ostatni wpis]
Zbyszek
Offline
Joined: 26/06/2009

Chcielibyśmy udzielić pożyczki kilku pracownikom ze środków obrotowych. Byłyby to niewielkie kwoty, rzędu 2-6 tys. zł. Nasz ZFŚS jest zbyt mały, dlatego chcemy to zrobić z pieniędzy obrotowych. Czy taka pożyczka powinna być opodatkowana podatkiem PCC ? Czy można tego jakoś uniknąć? A co z VAT-em? Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.

anna
Portret użytkownika anna
Offline
Joined: 04/06/2009
PCC od umów pożyczek

Odnośnie opodatkowania PCC: umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jako pozostałe usługi pośrednictwa finansowego i są Zwolnione z VAT. Jeżeli dana czynność cywilno-prawna podlega ustawie o podatku VAT to jest zwolnione z opodatkowania PCC. Należy jednak pamiętać, że w momencie spłaty odsetek należy wystawić fv VAT na te odsetki ze stawką ZW i wykazać w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną z VAT, ponieważ jak tego nie zrobimy, to ustawa o PCC będzie skutkować. A czy sporządziliście regulamin udzielania pozyczek pracownikom ze środków obrotowych? Jeśli nie, to należy go koniecznie sporządzić. Taki  regulamin musi dotyczyć wszystkich pracowników, tzn. że każdy z pracowników Państwa Firmy mógłby ubiegać się o pożyczkę a nie tylko "wybrańcy".Pozdrawiam!Anna

Zbyszek
Offline
Joined: 26/06/2009
Regulamin pożyczek ze środków obrotowych

Cześć Anno! Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. A czy mogłabyś umieścić na forum taki regulamin, ewentualnie przesłać na mój adres mailowy?Pozdrawiam z Krakowa!

Anonim
Regulamin

Witam, również mam prośbę związaną z Regulaminem udzielania pożyczek pracownikom ze środków obrotowych firmy:) Czy istnieje możliwość przesłania takiego regulaminu na adres mailowy bądź zamieszczenie go gdzieś? Pozdrawiam, K.

Anonim
Umowa pożyczki ze środków obrotowych

Na razie zamieszczam wzór umowy.Za chwilę zamieszczę Regulamin. Pozdr.A

Umowa pożyczki
zawarta w dniu .................................... we Wrocławiu pomiędzy
Janem Kowalskim, zamieszkałym …………………………., legitymującą się dowodem osobistym ………….., PESEL …………………., zwanym dalej „pożyczkobiorcą”
a
Firmą XYZ z siedzibą we Wrocławiu (51-515) przy ulicy Kasztanowej, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………., REGON ……………, NIP …………., kapitał zakładowy 5.000 zł w całości opłacony, reprezentowaną przez Marię Nowakowską – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „pożyczkodawcą”.
§ 1
Strony zawierają na podstawie niniejszej czynności umowę pożyczki pieniędzy w kwocie ………………………………… (słownie ………………………………………………...…… ………………………………………………………………………………………………….)
§ 2
Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy pożyczkę na konto o nr: ……………………………
§ 3
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki w 99 równych ratach wraz z należnymi odsetkami.
2. Raty potrącane będą co miesiąc z wynagrodzenia za pracę i z zasiłku z ubezpieczenia społecznego
3. Pierwsza rata płatna będzie z wynagrodzenia za miesiąc marzec 2010.
§ 4
1. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 2% w stosunku rocznym.
2. Skumulowana kwota oprocentowania płatna będzie łącznie po spłacie całości zadłużenia.
§ 5
Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy Pożyczkodawcy z Pożyczkobiorcą.
§ 6
1. Za zgodą obydwu stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

................................................... ..................................................
podpis pożyczkodawcy podpis pożyczkobiorcy