TELEMEDICUS.PLKasy fiskalne dla lekarzy. Jak liczymy obrót?

Od 1 maja 2011 r. wszyscy lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą będą musieli posiadać kasę fiskalną, jeżeli osiągną obrót powyżej 40 tys. zł.
Podatnicy podatku VAT obowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wprawdzie usługi medyczne są czynnościami zwolnionymi z podatku VAT, ale niestety lekarze, którzy spełniają warunki do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (obrót powyżej 40 tys. zł), muszą prowadzić ewidencję i rejestrować obrót jako zwolniony z VAT.
 
Obowiązek ten dotyczy sprzedaży:
  • na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • na rzecz osób fizycznych - podatników dokonujących zakupów na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością,
  • na rzecz rolników ryczałtowych.
Od kiedy obowiązek zakupu kasy fiskalnej?
Lekarze, którzy rozpoczęli działalność przed 2010 r., obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w kwocie 40.000 zł.     
Podatnicy rozpoczynający działalność w 2010 r., będą obowiązani do prowadzenia ewidencji od dnia następnego po dniu, w którym przekroczono obrót w wysokości 20.000 zł. Do przekroczenia tych kwot podatnik jest zwolniony z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej z zastrzeżeniem przypadku opisanego w jednym z kolejnych ekranów.

Jak liczymy obrót?
Do obliczenia kwoty obrotu uwzględnia się całość obrotów, czyli sumę całej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
 
Obowiązki
1.      Pamiętaj o zgłoszeniu kasy urzędowi podatkowemu.
Kasa rejestrująca powinna zostać zgłoszona organowi podatkowemu w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.
2.      Prowadząc ewidencję przy pomocy kasy fiskalnej pamiętaj o rejestracji każdej sprzedaży. Musisz też wydrukować paragon fiskalny z każdej sprzedaży oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. Obowiązek wydania paragonu jest bardzo ważny. Paragon musi zostać wydany bez wezwania klienta. Za niewydanie paragonu może grozić Ci odpowiedzialność karno skarbowa. Kopia powinna zostać wydrukowana i przechowywana.
3.      Będziesz musiał też sporządzać raporty fiskalne:
o       dobowy - po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,
o       za okres miesięczny - po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.
4.      W przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii będziesz musiał także prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania.
 
Lekarzom też przysługuje ulga w wysokości 700 zł na zakup kasy.
Podatnicy, których działalność jest opodatkowana VAT-em i rozpoczną ewidencjonowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Lekarze, pomimo, że nie płacą VAT-u (ich usługi są zwolnienie z tego podatku), to mogą złożyć wniosek na piśmie do urzędu skarbowego i otrzymuje zwrot w/w kwoty z urzędu skarbowego.

Prawo do odliczenia kwoty przysługuje podatnikowi, który złoży w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania zgłoszenie o:
o       terminie rozpoczęcia ewidencjonowania,
o       liczbie kas rejestrujących,
o       miejscu ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,
o       dokonaniu zgłoszenia w urzędzie skarbowym o miejscu instalacji kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.